MALI PRINC

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 Javna objava upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića MALI PRINC za pedagošku godinu 2020./2021

KLASA:601-01/21-01/0004

URBROJ: 2158-90-02/21-0004

U Osijeku, 26.01.2021.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću MALI PRINC , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ dana 19.02.2021.g. objavljuje

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU

2021./2022.


U skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), Dječji vrtić MALI PRINC poziva sve roditelje ili skrbnike djece rođene od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja da se obavezno prijave radi upisa djece u program predškole. Djeca s teškoćama mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.

Program predškole je obavezan i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Provoditi će u od 1. ožujka 2021. do 30. svibnja 2022.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje prijavljujete (preslika rodnog lista, preslika izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta)

  2. Preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

  3. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

  4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju:Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

 

 

                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

You are here: Mali Princ Web stranica JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE