Articles

PRAVILNIK O UPISIMA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinskog 3, Višnjevac

 

 

 

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  br. 10/97 i 107/07) i članka 20 Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Mali princ, temeljem suglasnosti osnivača, na svojoj sjednici održanoj 20. ožujka 2015. donosi

 

 

 

                                                             P R A V I L N I K

                        O UPISIMA I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

 

                                                             Članak 1.

 

Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa djece (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Mali princ (u daljnjem tekstu: Vrtić), organizacija rada s novoupisani polaznicima Vrtića i uvjeti pod kojima dijete može biti ispisano iz Vrtića.

 

                                                           Članak 2.

 

U vrtić se primaju djeca rane i predškolske dobi u od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Djeca mlađa od 12 mjeseci primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

Vrtić je  dužan izraditi okvirni plan upisa u predstojeću pedagošku godinu i sa njime pravovremeno upoznati osnivača.

 

 

                                                            Članak 3.

 

Upravno vijeće Vrtića sukladno prostornim mogućnostima i Državnom pedagoškom standardu odlučuje uz suglasnost osnivača o upisu djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.

 

 

II MJERILA I POSTUPAK UPISA DJECE U VRTIĆ

 

                                                           Članak 4.

 

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriterij za ostvarivanje prednosti.

 

 

 

 

 

                                                           Članak 5.

 

Kriterij za prijem djece u Vrtić primjenjuje se za  Zahtjeve roditelja kada u Vrtić nije moguće upisati svu prijavljenu djecu,  primjenjuju se mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s člankom 20. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 107/07).

 

                                                         Članak 6.

 

Utvrđuju se  kriteriji koji će se primjenjivati za ostvarivanje prednosti pri upisu primjenom metode bodovanja kako slijedi:

 

R.br.

       Opis kriterija

                        Broj bodova

1

Dijete s oba zaposlena roditelja

10

2

Dijete čija su oba roditelja na redovnom školovanju

10

3

Dijete samohranog zaposlenog roditelja

10

4

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog.rata

10

5

Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen

6

6

Dijete u godini prije polaska u školu

3

7

Dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

3

8

Dijete korisnika doplatka za djecu

3

9

Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje

1

 

 

 

                                                          Članak 7.

 

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz članka 6. ovog Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova, utvrđuje se lista prioriteta na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja od većeg broja bodova do najmanjeg.

 

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva podnositeljica ostvaruje jednak broj bodova svrstavanje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

Zahtjev za upis s manjim brojem  bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev podnositelja s većim brojem bodova ukoliko za dijete tog drugog podnositelja ne postoji dobno odgovarajuća odgojna skupina.

 

                                                      Članak 8.

 

Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz vrtića u novoj pedagoškoj godini nemaju nikakvu prednost pri upisu. Za njih će se utvrđivati broj bodova kao i za svu novoprimljenu djecu po kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

 

Izuzetak od pravila iz prethodnog stavka ovog članka su djeca koja zbog svog trenutnog psihofizičkog stanja ne pohađaju Vrtić više mjeseci ili cijelu pedagošku godinu.

 

                                                       Članak 9.

 

Svake godine, najkasnije do 30. travnja, na oglasnim pločama  matičnog vrtića i područnih vrtića,   na web stranicama vrtića, Vrtić objavljuje  oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obvezno:

-       rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva,

-       naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,

-       vrstu programa za koje se vrši upis djece,

-       rok i mjesto objave rezultata upisa,

-       način ostvarivanja i zaštite prava učesnika  u postupku upisa

 

                                                         Članak 10.

 

Roditelji/skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u roku koji je naveden u oglasu.

 

Roditelji su dužni priložiti na upisu:

  1. ispunjen zahtjev za upis
  2. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
  3. rodni list djeteta
  4. potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta(karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta)

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su

priložiti:

  1. potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti . Rješenje, obrtnika /dokaz o statusu poljoprivrednika
  2. presliku dokumenta za je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata
  3. liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
  4. pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
  5. druge dokaze kojima se dokazuje prednost pri upisu djeteta u Vrtić

 

Za točnost podataka iz prethodnog stavka ovog članka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositeljice zahtjeva.

 

Dokazi  od točke 1. do 4. ovog članka obvezno se prilažu zahtjevu za upis Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Ostali dokazi podnose se samo u svrhu ostvarivanja prednosti kod upisa djeteta. Podnositelji zahtjeva koji nisu priložili odgovarajuće dokaze ne mogu se pozivati na prednost pri upisu.

 

                                                           Članak 11.

 

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka, ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog broja.

 

 

 

 

                                                               Članak 12.

 

Djeca se upisuju u dječji vrtić i raspoređuju u odgojne skupine prema mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom

 

                                                               Članak 13.

 

Dijete iznimno može pohađati Dječji vrtić kraće vrijeme od  vremena koje je utvrđeno za pojedini program, samo kada je to u interesu zdravlja djeteta o čemu na temelju stručnog mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni tim vrtića.

 

 

III POVJERENSTVO ZA UPIS DJECE

 

                                                              Članak 14.

 

Zahtjev za upis djece razmatra Povjerenstvo za upis djece koje imenuje Upravno vijeće, u sljedećem sastavu:

-       ravnateljica vrtića – predsjednica Povjerenstva

-       stručni suradnik

-       odgojitelj

 

                                                               Članak 15.

 

Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Povjerenstvo je dužno sa rezultatima upisa upoznati Upravno vijeće vrtića.

 

                                                             Članak 16.

 

Rezultati upisa kao i lista čekanja sa imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića u obliku liste koja sadrži:

 

-       redni broj,

-       ime i prezime

-       datum rođenja,

-       ukupan broj bodova.

 

                                                           Članak 17.

 

Protiv Odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči.

 

                                                         Članak 18.

 

Upravno vijeće o  žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.

 

 

 

Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku Povjerenstva u dijelu koji se odnosi na žalitelja ili uvažiti žalbu na način da se žalitelju odredi novi broj bodova.

 

                                                    Članak 19.

 

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

 

                                             

                                                  Članak 20.

 

Na temelju konačne liste djeca se primaju u Vrtić.

Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se lista čekanja. Kod primanja i rasporeda djece Vrtić će maksimalno uvažavati želje roditelja, u skladu s mogućnostima Vrtića.

Tijekom godine Vrtić upisuje djecu s liste čekanja ukoliko se zbog odustajanja primljene  djece povećanja kapaciteta ili slično, ukažu slobodna mjesta i to prema redoslijedu utvrđenom na listi. Tijekom godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u Vrtić već se djeca primaju na temelju novopodnesenih zahtjeva, na način da se stavljaju na kraj liste čekanja prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za upis.

 

IV POSTUPAK UPISA

 

                                                  Članak 21.

 

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik obvezan je:

-       obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni intervju i razgovor s članom stručne službe Vrtića

-       potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,

-       potpisati s Vrtićem ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Dijete  ne može početi pohađati vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.

Dijete također  ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

 

                                                 Članak 22.

 

Upis se vrši u prvom tjednu mjeseca lipnja tekuće godine.

 

                                                 Članak 23.

 

Obavijest o upisu u Vrtić objavljuje se na oglasnim pločama matičnog vrtića i podružnica.

Obavijest o upisu sadrži mjesto i vrijeme upisa.

 

V   ORGANIZACIJA RADA S NOVOUPISANIM POLAZNICIMA VRTIĆA

 

                                                Članak 24.

 

Djeca upisana po oglasu započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine.

Prosudbu o načinu uključivanja djece s teškoćama u razvoju u odgojen programe donosi stručni tim Vrtića.

 

                                        

 

 

                                                 Članak 25.

 

Djeci se osigurava prijelaz iz jedne u drugu odgojnu skupinu  ukoliko u odgojnoj skupini u kojoj se traži ima slobodnih mjesta, o čemu brinu ravnateljica i stručni tim Vrtića.

 

Zbog preseljenja roditelja, odnosno skrbnika ili iz drugih opravdanih razloga                                                                                                                                                        dijete može biti premješteno iz jednog u drugi područni vrtić u sastavu Vrtića, ako u tom drugom vrtiću postoje uvjeti za prihvat djeteta.

 

 

                                                 Članak 26.

 

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo programe.

 

 

VI  ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

 

 

                                               Članak 27.

 

Ispis iz vrtića vrtić se putem pisanog zahtjeva roditelja, a  ispis iz vrtića potrebno je najaviti 15 dana prije namjeravanog ispisa.

 

                                                Članak 28.

 

Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                                      ________________________

                                                                                                      Marijana Karpati