Katalog informacija Mali Princ

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

DUNAVSKA 86, OSIJEK

Tel: 031/658-994, fax: 031/351-379

E-mail: info@dvmaliprinc.hr 

 

Temeljem čl. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama i čl. 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama, Upravno vijeće dječjeg vrtića Mali princ dana 09.12.2014. donosi odluku kojom se ustrojava

 

KATALOG INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC

UVODNE NAPOMENE: 

Dječji vrtić Mali princ, kao javna ustanova, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1.      putem službene web stranice Vrtića:

–     informacije o ustroju i radu Vrtića

–     informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom)

–     provedene aktivnosti i događanja, te najava budućih

–     informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića

–     informacije o načinu i pravilima upisa u Vrtić 

 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2.     uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev,
 4.   davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja.

 

OPĆI PODACI O VRTIĆU

Naziv vrtića: Dječji vrtić Mali princ

Sjedište: Dunavska 86, 31000 Osijek

Osnivač i vlasnik: fizička osoba – MARIJANA KARPATI

Pravni položaj vrtića: Javna ustanova

Matični broj:                

OIB: 45000173785

Žiro-račun: HR4723400091110113652

Kontakt informacije: 031-351-379

Radno vrijeme vrtića: 06,00-16.30h

  

OSNIVANJE:

Dječji vrtić Mali princ započeo je s radom 13. svibnja 2003. godine.  Nastao je kao dogovor sa lokalnom samoupravom – Gradom Osijekom  kako bi se u prigradskom naselju Višnjevac zatvorila mreža vrtića. Počeo je s radom u dvije odgojne skupine u prenamijenjenom i prilagođenom prostoru  zgrade Doma zdravlja.  S vremenom se sve više povećavao broj skupina i područnih objekata. 2019. godine sjedište vrtića postaje objekt u Dunavskoj ulici u Osijeku. Trenutno dječji vrtić Mali princ radi u 17 odgojnih skupine cjelodnevnog programa i 5 skupina programa predškole i djeluje na 9 lokacija u obližnjim općinama u Osječko-baranjskoj županiji. Pojedini prostori prenamijenjeni su u skladu sa  Pedagoškim standardom, a neki  su namjenski građeni i opremljeni. O kvaliteti zadovoljavanja potreba svakog djeteta, te stručnom promišljanju i ostvarivanju programa brine se 37 odgojiteljica, ravnateljica, psiholog kao stručni suradnik te ostali zaposlenici. 

  

DJELATNOST:

Predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci predškolske dobi – u okviru djelatnosti ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu. U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

 

 Ostvaruju se i posebni programi:

– program predškole

– program ranog učenja stranog jezika

– program rada s potencijalno darovitom djecom

– CAP program

 

 Vrtić nudi radionice:

– sportske radionice

– plesne radionice

– likovno kreativne radionice

 

UNUTARNJE USTROJSTVO:  Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Nazivi radnih mjesta:

 

UPRAVLJANJE VRTIĆEM:

Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova:

– tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,

– jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,

– jednog člana Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

RAVNATELJ je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, a imenuje se na vrijeme od 4 godine.

STRUČNO TIJELO VRTIĆA:

Odgojiteljsko vijeće čine odgojitelji i stručni suradnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.

 

OPĆI AKTI VRTIĆA:

Vrtić ima sljedeće opće akte:

 • Statut,
 •  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
 •   Pravilnik o radu,
 •   Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga,
 •   Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
 • Druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i Statuta.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić  Mali princ i to kako slijedi:

 1. a)            pregled informacija,
 2. b)            namjena informacija,
 3. c)            način osiguravanja prava na pristup informacijama
 4. d)            izuzeci od primjene prava na pristup informacijama. 

 

 PREGLED INFORMACIJA

 1. informacije o ustroju i radu Vrtića
 2. informacije o zaposlenicima (osim osobnih podataka zaštićenih zakonom)
 3. provedene aktivnosti i događanja, te najava budućih
 4. informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 5. informacije o načinu i pravilima upisa djece 

 

 1. A)             NAMJENA INFORMACIJA

Namjena u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

 1. B)  NAČIN OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dječji vrtić Mali princ omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

–           putem web –  stranice vrtića,

–           neposrednim davanjem informacije (usmeno),

–           uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata,

–           davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja,

–           na drugi odgovarajući način (putem dnevnog tiska, oglasna ploča vrtića itd.)

 

 1. C)  IZUZECI OD PRIMJENE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

 

1.Vrtić će uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka (državna, vojna, službena, poslovna, profesionalna ili osobna tajna, isprava sa sadržajem tajnosti).

Državna tajna je podatak koji je zakonom, drugim aktom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona određen državnom tajnom, te otkrivanjem kojeg bi nastupile štetne posljedice  za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes RH.

Vojna tajna je podatak koji je zakonom, drugim aktom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašen vojnom tajnom.

Službena tajna je podatak koji je prikupljen i koristi se za potrebe javnih tijela, a koji je zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašen službenom tajnom.

Poslovna tajna je podatak koji je kao poslovna tajna određen zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavlja proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, te drugi podatak zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese.

 

Poslovnu tajnu predstavljaju sljedeći podaci:

–  isplatne liste zaposlenika

– podaci iz dokumentacije i evidencija iz Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću i to: matična knjiga djece, knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine, imenik djece, dosje djeteta s posebnim potrebama

– podaci iz obrazaca, dokumentacije i evidencija iz Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, i to: zdravstveni karton djeteta, evidencija antropometrijskih mjerenja djeteta, evidencija pobola i procijepljenosti djeteta, evidencija ozljeda djeteta (osim na zahtjev roditelja, skrbnika ili usvojitelja, te osiguravatelja)

–  podaci o zdravstvenom stanju zaposlenika

–  sadržaj posebnog programa čiji je autor dječji vrtić

–  natječajna dokumentacija,

–  podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću

–  mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

–  dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine vrtića.

Osnovna svrha čuvanja poslovne tajne je zaštita sigurnosti poslovanja vrtića.

 

Profesionalna tajna je podatak o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koji saznaju odvjetnici, branitelji, javni bilježnici, doktori medicine, doktori stomatologije primalje ili drugi zdravstveni djelatnici, psiholozi, djelatnici skrbništva, vjerski ispovjednici i druge osobe u obavljanju svoga zvanja.

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i viša medicinska sestra, kao i drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

 

Osobna tajna je podatak o osobi koji je zakonom, drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona određen tajnom.

 

Isprava sa sadržajem tajnosti je povjerljiva činjenica, podatak, pisani sastavak, predmet, usmeno priopćenje povjerljive naravi iznesen u radu tijela državne vlasti, državnih upravnih tijela i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te činjenica prikupljena prigodom registriranja osobnih podataka građana.

 1. Vrtić će uskratiti  pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili  drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika

– Vrtić će uskratiti  pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, Vrtić će omogućiti pristup informaciji iz točke 1. i 2., ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići. 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Zahtjev se podnosi:

 1. Pismenim putem na adresu Dječjeg vrtića MALI PRINC: Dunavska 86, Osijek
 2. Putem elektroničke pošte:info@dvmaliprinc.hr
 3. Telefaksom: 031 / 351 379
 4. Usmenim putem: osobno na zapisnik u prostorijama Dječjeg vrtića Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 13:00 sati. 

 

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Vrtić će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

Ur.br:2158-90-03-14-13

 

Osijek, ________________                                              

     

 

Upravno vijeće                  

predsjednik Upravnog vijeća

Marijana Karpati