Statut Mali Princ

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), uz prethodnu suglasnost osnivača Marijane Karpati iz Osijeka, M.A. Reljkovića 6a, od 02. prosinca.2013.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ, na sjednici održanoj 30. prosinca 2013.g. donosi:

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom se pobliže uređuju status, naziv i sjedište, ustrojstvo Dječjeg vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

Članak 2.

Dječji vrtić je javna ustanova privatnog statusa koja djelatnost predškolskig odgoja obavlja kao javnu službu.

U okviru djelatnosti predškolskog odgoja, Dječji vrtić provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

Predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Predškolski odgoj u Dječjem vrtiću se ostvaruje na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 3.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Marijana Karpati iz Osijeka, M.A. Reljkovića 6a, OIB: 39550674673.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom “Dječji vrtić Mali princ”.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Višnjevcu, N.Š. Zrinskoga 3.

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Članak 5.

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača.

Članak 6.

Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj vodi i organizira rad i poslovanje Dječjeg vrtića , predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

Ravnatelj zastupa Dječji vrtić pojedinačno i samostalno u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

Članak 8.

Ravnatelj može ovlastiti drugu osobu da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 9.

U obavljanju poslova javnih ovlasti vrtić koristi:

Pečat okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je u sredini grb Republike hrvatske, iznad grba je natpis REPUBLIKA HRVATSKA, a ispod grba otisnut je natpis DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC VIŠNJEVAC.

Za obavljanje drugih poslova u svom poslovanju vrić koristi:

Pečat četvrtastog oblika čirine 12 mm i dužine 35 mm, na kojem je u gornje mdijelu natpis: Dječji vrtić Mali princ, a ispod je otisnuta adresa: Višnjevac, N.Š.Zrinskog 3.

Članak 10.

Način uporabe i čuvanja pečata svojim aktom određuje ravnatelj.

IV IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan Zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem i prodajom usluga ili pribavljena iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Članak 12.

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrijebiti ju za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, u skladu s aktom o osnivanju i Statutom.

O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića odlučuje osnivač.

Članak 13.

Dječji vrtić za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obveze dječjeg vrtića solidarno i neograničeno.

Članak 14.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača

– steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija vrijednost prelazi 2.000,00 kn

– dati u zakup objekte i prostorije Dječjeg vrtića te mijenjati namjenu objekata i prostorija

– promijeniti djelatnost

–  osnovati drugu pravnu osobu

V DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15.

Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi od navršene druge godine života do polaska u osnovnu školu, koji se ostvaruju na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te kurikuluma Dječjeg vrtića.

Kurikulum Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

U okviru svoje djelatnosti, Dječji vrtić organizira i provodi

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

– programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

– programe predškole,

– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi druge programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Na programe iz st. 3. i 4. suglasnost daje ministarstvo nadležno za obrazovanje i osnivač.

U ostvarivanju programa Dječji vrtić je dužan:

– stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,

– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

Članak 16.

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.

Članak 17.

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 18.

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

Članak 19.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće do 30. rujna tekuće godine. Dječji vrtić dostavlja osnivaču plan i program rada i izvješće o njegovom ostvarivanju.

Članak 20.

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost osnivača, a u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 21.

Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci na obrascima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje, odnosno ministar nadležan za zdravstvo.

VI UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 22.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djleatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i obrazovanja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i ineteresa te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

Članak 23.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostavrivanje djelanosti predškolskog odgoja i obrazovanja i to usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih i administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Članak 24.

U dječjem vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom , raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi se mogu uvesti kraći dnevni te višednevni boravci.

Programi iz st.1. ovoga članka se provode sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 25.

U Dječjem vrtiću rad s djecom se organizira u starijim jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak, normative opreme te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar nadležan za obrazovanje, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 26.

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u Dječjem vrtiću te programi socijalne skrbi provode s u skladu s odlukama ministara nadležnih za pojedina područja i osnivača.

Na programe iz stavka 1. ovoga članka suglasnost daje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 27.

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u vezi s odgojno-obrazovnim zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjeg vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjavanjem obiteljskog odgoja i uspostavljanjem djelatne suradnje s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

Članak 28.

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada i ostvarivanja prava i obveza zaposlenika.

Članak 29.

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa te drugi uvjeti potrebni za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisima i standardima predškolskog odgoja.

Članak 30.

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te zadovoljavvanja potreba djece i njihovih roditelja, u pravilu u pet radnih dana.

Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom osnivača.

Radno vrijeme dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuju se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa. Radno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40 satmog radnog tjedna, a prema potrebama korisnika Dnevni odmor zaposlenika Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarenje programa, nadzor nad djecom te omogući kontakt sa strankama.

Članak 31.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te vrijeme za rad sa strankama, roditeljima, odnosno skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s odlukama osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

Dječji vrtić je dužan na oglasnim pločama vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno vremenu za rad s građanima, roditeljima, odnosno skrbnicima i drugim strankama.

VII UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 32.

Dječjim vrtićem upravlja Upavno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova.

Članak 33.

Članove Upravnog vijeća imenuje osnivač na rok od 4 godine.

Članak 34.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje osnivač na vrijeme od 4 godine. Za predsjednika može biti ponovno birana ista osoba.

Članak 35.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član kojeg je za to pismeno ovlastio predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pisani ravnatelja ili jedne trećine članova vijeća.

Članak 36.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama,

 1. Donosi:

– opće akte uz suglasnost osnivača

– godišnje programe rada i razvoja Dječjeg vrtića

– financijski plan i financijsko izvješće te odlučuje o godišnjem obračunu

– plan o upisu djece za pedagošku godinu

– odluku o zasnivanju radnog odnosa

– odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenika

 1. Predlaže osnivaču donošenje odluka o :

– promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića

– raspodjeli dobiti

– ulaganju i nabavi opreme, nabavi osnovnih sredstava za rad i ostale pokretne imovine veće vrijednosti

– imenovanju i razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića

– promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića

– statusnim promjenama Dječjeg vrtića

 1. Odlučuje o:

– stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom, uz suglasnost osnivača

– izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića

– žalbama roditelja, odnosno, skrbnika djece

– o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića

– o upisu djece i mjerilima upisa uz suglasnost osnivača

 1. Nadzire izvršavanje programa rada Dječjeg vrtića
 2. Podnosi osnivaču izvješća o radu Dječjeg vrtića.
 3. Razmatra:

– predstavke i prijedloge korisnika usluga o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića

– rezultate odgojno- obrazovnog rada u Dječjem vrtiću

 1. Predlaže ravnatelju osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučije o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 37.

Upravno vijeće može donositi odluke ako je na sjednici nazočna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 38.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava glasa ravnatelj Dječjeg vrtića.

Na sjednicama upravnog vijeća može biti nazočan i osnivač te druge osobe koje pozove predsjednik vijeća ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

Članak 39.

Članu Upravnog vijeća dužnost prestaje ako:

– sam zatraži razriješenje

– ne ispunjava ili neuredno ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika

– svojim ponašanjem provrijedi ugled i čast Dječjeg vrtića

– izgubi pravo na obavljanje dužnosti

– ako bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj koji po zakonu dovode do prestanka radnog odnosa u vrtiću

Postupak za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće većinom glasova ili osnivač.

Odluku o razrješenju donosi osnivač.

Novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo do isteka mandata razriješenog člana.

Članak 40.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuju poslovnikom.

VIII RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

Članak 41.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, zastupa Dječji vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Dječjeg vrtića.

Ravnatelj potpisuje ugovore o radu i akte o prestanku ugovora o radu, potpisuje akte Dječjeg vrtića, podnosi izvješća Upravnom vijeću i osnivaču na njegov zahtjev, o radu i poslovanju Dječjeg vrtića, organizira raspored zaposlenika Dječjeg vrtića te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada, brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i osnivača te obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.

Ravnatelj je dužan obavijestiti osnivača o svim pitanjima važnim za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Članak 42.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom, statutom i drugim aktima utvrđene obveze, Osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno zakonu i statutu.

U slučaju razrješenja osnivač će bez odgađanja imenovati novog ravnatelja.

Članak 43.

Ravnatelja Dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća.

Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće na način uređen Statutom.

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Članak 44.

Ravnatelj može dati specijalnu ili generalnu punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu.

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Sadržaj i trajanje punomoći ravnatelj određuje pri njenom izdavanju.

O izdavanju generalne punomoći ravnaelj je dužan izvijestiti osnivača.

Članak 45.

Ravnatelj može biti razrješen prije isteka mandata:

 1. ako to sam zatraži,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića, ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima
 4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči štetu Dječjem vrtiću ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti

IX STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 46.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 47.

Odgojiteljskom vijeću predsjeda ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju najmanje 4 puta godišnje, prema potrebi i češće.

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjednik i zapisničar.Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

X RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI DJECE

Članak 48.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i obrazovanja, Dječji vrtić surađuje s roditeljima, odnosno, skrbnicima djece korisnika usluga.Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima, odnosno, skrbnicima djece se ostvaruje putem individualnih kontakata, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.

Članak 49.

Dužnost roditelja, odnosno skrbnika je pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se pozivima Dječjeg vrtića i surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima.

XI FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića uređuje se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 51.

Dječji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava osnivača, uplata roditelja, osnosno skrbnika korisnika usluga, uplatom iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih jedinica u skladu s propisima.

Dječji vrtić naplaćuje usluge roditeljima, odnosno skrbnicima djece koja pohađaju vrtić sukladno cjeniku i mjerilima koje utvrđuje osnivač, na prijedlog lokalne samouprave.

Članak 52.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanjai sredstava obavljaju se u skladu sa zakonima koji uređuju to područje i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 53.

Dječji vrtić za svaku godinu financijski plan i financijska izvješća koja dostavlja osnivaču.

Članak 54.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlastima osnivača, potpisuje osoba ovlaštena za obavljanje računovodstvenih poslova.

XII OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 55.

Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

-Statut

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

-Pravilnik o radu prema

-Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

-Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-Pravilnik o zaštiti na radu i od požara

-druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno pozitivnim propisima

Članak 56.

Odredbe Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kojim se određuje rad Dječjeg vrtića kao javne službe moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je u roku od osam dana od donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja.

Članak 57.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu 8. dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

XIII RADNI ODNOSI

Članak 58.

Radni odnosi u Dječjem vrtiću određuju se sukladno odredbama o radu o radu zakona koji uređuju područje predškolskog odogja, Zakonu o radu i drugim propisima.

XIV PODRUŽNICE

Članak 59.

Dječji vrtić može osnovati svoje podružnice koje obavljaju dio djelatnosti Ustanove određene ovim Statutom.

Članak 60.

Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe ustanova.

Članak 61.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Ustanove te mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište Ustanove.

XV JAVNOST RADA

Članak 62.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Članak 63.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost, odnosno roditelji, skrbnici i druge pravne i fizičke osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Kao javne ovlasti Dječji vritić obavlja slijedeće poslove:

– upise djece u Dječji vrtić

– ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgoavrajuće dokumentacije,

– izdavanje potvrda i upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Članak 64.

Dječji vrtić je dužan:

– dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavještenje o uvjetima načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti te potrebne podatke i upute

– u razumnom roku, davati sredstvima javnog priopćavanja, na njihov zahtjev, informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona Zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih oosba.

Članak 65.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili zaposlenik Dječjeg vrtića kojeg on za to ovlasti.

XVI PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive povjeri Dječjem vrtiću, mjere i načini postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog osnivača.

Članak 67.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Dječjeg vrtića, bez obzira na koji način su saznali za te podatke i isprave. Zaposlenici su obvezni čuvati poslovnu tajnu i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

Zaposlenik ili bivši zaposlenik koji neovlašteno oda poslovnu tajnu, odgovoran je za štetu koju na taj način prouzroči Dječjem vrtiću.

Članak 68.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se davati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom, odnosno, tijelima i osobama kojima takvo ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 69.

Profesionalnom tajnom se smatra sve što odgojitelji, stručni suradnici, zdravstveni djelatnici te drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnosti moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Članak 70.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga za to ovlaštena osoba.

XVII NADZOR

Članak 71.

U provođenju nadzora od strane ovlaštenih državnih tijela ravnatelj, Upravno vijeće i svi zaposlenici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s osobama koje provode nadzor.

XVIII ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 72.

Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u okviru svojih poslova i zadaća poduzimati mjere zaštite i unapređenja okoliša

Izvođenjem odgojno-obrazovnog programa, Dječji vrtić posvećuje naročitu pozornost učenju djece o potrebi čuvanja i zaštite prirode i čovjekova okoliša.

Rad Dječjeg vrtića usmjeren na zaštitu okoliša je sastavni dio godišnjeg plana i programa.

XIX ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 73.

U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

XX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte propisane čl. 55 . ovog Statuta u roku od 90 dana od donošenja ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 21.06.2003.g.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

_____________________

Marijana Karpati

 

KLASA:012-03/14-01/02

URBROJ:2158-90-01-14-04

Na ovaj Statut suglasnost je svojim aktom dao Osnivač.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 09. siječnja 2014. godine, a stupio na snagu 17. siječnja 2014. godine.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) osnivač Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, N.Š.Zrinsksog 3, Marijana Karpati iz Osijeka,

M.A.Reljkovića 6a daje

 

S U G L A S N O S T

na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Mali princ

Osnivač je suglasan s prijedlogom Statuta Dječjeg vrtića Mali princ kako ga je predložilo Upravno vijeće.

U Višnjevcu, 30.prosinca 2013.

 

Osnivač:

________________

Marijana Karpati