Statut Mali Princ

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), uz prethodnu suglasnost osnivača Marijane Karpati, OIB: 39550674673, iz Osijeka, M.A. Reljkovića 6a, od 19.06.2023.g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ, na sjednici održanoj 19.06.2023.g. donosi:

 

 

 

STATUT

DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića Mali princ (dalje: Dječji vrtić), javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić Mali princ je javna ustanova privatnog statusa koja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja kao javnu službu.

 

U okviru svoje djelatnosti, Dječji vrtić provodi programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unapređenja zdravlja te socijalne skrbi.

 

Predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

 

Predškolski odgoj u Dječjem vrtiću se ostvaruje na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

 

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (u daljnjem tekstu: Nacionalni kurikulum) i kurikuluma dječjeg vrtića.

 

U Dječjem vrtiću odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Predškolski odgoj djece pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se sukladno ovom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i propisima kojima se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina.

 

 

Članak 3.

 

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Marijana Karpati iz Osijeka, M.A. Reljkovića 6a, OIB: 39550674673.

 

 

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom “Dječji vrtić Mali princ”.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Osijeku, Dunavska 86.

 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

 

 

 

Članak 5.

 

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača.

 

Članak 6.

 

Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište.

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 7.

 

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, zastupa ga u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj zastupa Dječji vrtić pojedinačno i samostalno u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

 

Članak 8.

 

Ravnatelj može ovlastiti drugu osobu da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

Članak 9.

 

U pravnom prometu Dječji vrtić koristi pečat.

Dječji vrtić ima dva pečata: okrugli i četvrtasti.

 

Pečat četvrtastog oblika je širine 12 mm i dužine 35 mm, na kojem je u gornjem dijelu natpis: Dječji vrtić Mali princ, a ispod je otisnuta adresa: Osijek, Dunavska 86.

Pečat okruglog oblika promjera 38 mm na kojem je natpis REPUBLIKA HRVATSKA, DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC, OSIJEK.

 

Članak 10.

 

Način uporabe i čuvanja pečata svojim aktom određuje ravnatelj.

 

 

 1. IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 11.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva. Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan Zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od osnivača, stečena pružanjem i prodajom usluga ili pribavljena iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

 

 

Članak 12.

 

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrijebiti ju za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, u skladu s aktom o osnivanju i Statutom.

 

O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića odlučuje osnivač.

 

Članak 13.

 

Dječji vrtić za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

 

Osnivač odgovara za obveze dječjeg vrtića solidarno i neograničeno.

 

Članak 14.

 

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača

– steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija vrijednost prelazi 300,00 eura

– dati u zakup objekte i prostorije Dječjeg vrtića te mijenjati namjenu objekata i prostorija

– promijeniti djelatnost

– osnovati drugu pravnu osobu

 

 

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 15.

 

Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Kurikulum Dječjeg vrtića temelji se na Nacionalnom kurikulumu i kurikulumu predškole, a njime se utvrđuju programi i njihova namjena, nositelji i načini ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti i načini vrednovanja.

 

Kurikulum Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće do 30. rujna tekuće pedagoške godine.

 

U okviru svoje djelatnosti, Dječji vrtić organizira i provodi

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, unapređenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

– programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

– programe predškole,

– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

 

Program zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo, a program socijalne skrbi, ministar nadležan za socijalnu skrb.

 

Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Dječji vrtić može izvoditi druge programe sukladne odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

U ostvarivanju programa Dječji vrtić je dužan:

– stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,

– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

 

Članak 16.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu.

 

Članak 17.

 

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost osnivača.

 

Članak 18.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

 

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

 

Članak 19.

 

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu donosi upravno vijeće do 30. rujna tekuće godine. Dječji vrtić dostavlja osnivaču plan i program rada i izvješće o njegovom ostvarivanju.

 

 

 

Članak 20.

 

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi uz suglasnost osnivača, a u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 21.

 

Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci na obrascima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje, odnosno ministar nadležan za zdravstvo.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 22.

 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i obrazovanja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

Članak 23.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja i to usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih i administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

 

Članak 24.

 

U dječjem vrtiću se ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom , raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi se mogu uvesti kraći dnevni te višednevni boravci.

 

Programi iz st.1. ovoga članka se provode sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 25.

 

U Dječjem vrtiću rad s djecom se organizira u starijim jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak, normative opreme te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar nadležan za obrazovanje, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 26.

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u Dječjem vrtiću te programi socijalne skrbi provode s u skladu s odlukama ministara nadležnih za pojedina područja i osnivača.

 

Na programe iz stavka 1. ovoga članka suglasnost daje ministar nadležan za obrazovanje.

 

Članak 27.

 

Stručno-pedagoški poslovi ostvaruju se u vezi s odgojno-obrazovnim zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjeg vrtića radi zadovoljavanja potreba i interesa djece  te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjavanjem obiteljskog odgoja i uspostavljanjem djelatne suradnje s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

 

Članak 28.

 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada i ostvarivanja prava i obveza zaposlenika.

 

Članak 29.

 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa te drugi uvjeti potrebni za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisima i standardima predškolskog odgoja.

 

Članak 30.

 

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, u pravilu u pet radnih dana.

 

Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom osnivača.

 

Radno vrijeme dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuju se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa. Radno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40 satnog radnog tjedna, a prema potrebama korisnika Dnevni odmor zaposlenika Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarenje programa, nadzor nad djecom  te omogući kontakt sa strankama.

 

Članak 31.

 

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te vrijeme za rad sa strankama, roditeljima, odnosno skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s odlukama osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Dječji vrtić je dužan na oglasnim pločama vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno vremenu za rad s građanima, roditeljima, odnosno skrbnicima i drugim strankama.

 

VII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 32.

 

Dječjim vrtićem upravlja Upavno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova.

 

Članak 33.

 

Članove Upravnog vijeća imenuje osnivač na rok od 4 godine.

 

Članak 34.

 

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje osnivač na vrijeme od 4 godine. Za predsjednika može biti ponovno birana ista osoba.

 

Članak 35.

 

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva i vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član kojeg je za to pismeno ovlastio predsjednik.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pisani ravnatelja ili  jedne trećine članova vijeća.

 

Članak 36.

 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama,

 

 1. Donosi:

– opće akte uz suglasnost osnivača

– godišnje programe rada i razvoja Dječjeg vrtića

– financijski plan i financijsko izvješće te odlučuje o godišnjem obračunu

– plan o upisu djece za pedagošku godinu

– odluku o zasnivanju radnog odnosa

– odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenika

 

 1. Predlaže osnivaču donošenje odluka o :

– promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića

– raspodjeli dobiti

– ulaganju i nabavi opreme, nabavi osnovnih sredstava za rad i ostale pokretne imovine veće

vrijednosti

– imenovanju i razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića

– promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića

– statusnim promjenama Dječjeg vrtića

 

 1. Odlučuje o:

– stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i pokretne imovine Dječjeg vrtića pod

uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom, uz suglasnost osnivača

– izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića

– žalbama roditelja, odnosno, skrbnika djece

– o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića

– o upisu djece i mjerilima upisa uz suglasnost osnivača

 

 1. Nadzire izvršavanje programa rada Dječjeg vrtića

 

 1. Podnosi osnivaču izvješća o radu Dječjeg vrtića.

 

 1. Razmatra:

– predstavke i prijedloge korisnika usluga o pitanjima od interesa za rad Dječjeg

vrtića

– rezultate odgojno- obrazovnog rada u Dječjem vrtiću

 

 1. Predlaže ravnatelju osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Članak 37.

 

Upravno vijeće može donositi odluke ako je na sjednici nazočna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom svih članova.

 

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 38.

 

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava glasa ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

Na sjednicama upravnog vijeća može biti nazočan i osnivač te druge osobe koje pozove predsjednik vijeća ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 39.

 

Članu Upravnog vijeća dužnost prestaje ako:

– sam zatraži razrješenje

– ne ispunjava ili neuredno ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika

– svojim ponašanjem provrijedi ugled i čast Dječjeg vrtića

– izgubi pravo na obavljanje dužnosti

– ako bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj koji po zakonu dovode do prestanka radnog odnosa u vrtiću

 

Postupak za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća  pokreće Upravno vijeće većinom glasova ili osnivač.

 

Odluku o razrješenju donosi osnivač.

 

Novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo do isteka mandata razriješenog člana.

Članak 40.

 

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuju poslovnikom.

 

 

VIII. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 41.

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, zastupa Dječji vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj potpisuje ugovore o radu i akte o prestanku ugovora o radu, potpisuje akte Dječjeg vrtića, podnosi izvješća Upravnom vijeću i osnivaču na njegov zahtjev, o radu i poslovanju Dječjeg vrtića, organizira raspored zaposlenika Dječjeg vrtića te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića  i odgovoran je za stručni rad.

 

Ravnatelj predlaže godišnji plan i program rada, brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i osnivača te obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.

 

Ravnatelj je dužan obavijestiti osnivača o svim pitanjima važnim za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Članak 42.

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a u odnosu na koju ne postoje zapreke iz čl. 25. istog zakona.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raaspsuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Ako ravnatelj ne ispunjava zakonom, statutom i drugim aktima utvrđene obveze, Osnivač Dječjeg vrtića, na prijedlog Upravnog vijeća razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno zakonu i statutu.

 

U slučaju razrješenja osnivač će bez odgađanja imenovati novog ravnatelja.

 

Članak 43.

 

Ravnatelja Dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova Odgojiteljskog vijeća.

 

Osobu iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće na način uređen Statutom.

 

Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 44.

 

Ravnatelj  može dati specijalnu ili generalnu punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu.

 

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

Sadržaj i trajanje punomoći ravnatelj određuje pri njenom izdavanju.

 

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača.

 

Članak 45.

 

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata:

 

 1. ako to sam zatraži,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića, ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima
 4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči štetu Dječjem vrtiću ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti

 

 

 1. STRUČNA I DRUGA TIJELA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 46.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 47.

Odgojiteljskom vijeću predsjeda ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama koje se održavaju najmanje 4 puta godišnje, prema potrebi i češće.

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjednik i zapisničar.

Odgojiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

 

 1. RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI DJECE

Članak 48.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i obrazovanja, Dječji vrtić surađuje s roditeljima, odnosno, skrbnicima djece korisnika usluga.

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima, odnosno, skrbnicima djece se ostvaruje putem individualnih kontakata, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.

Članak 49.

Dužnost roditelja, odnosno skrbnika je pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se pozivima Dječjeg vrtića i surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima.

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića uređuje se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 51.

Dječji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava osnivača, uplata roditelja, odnosno skrbnika korisnika usluga, uplatom iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih jedinica u skladu s propisima.

Dječji vrtić naplaćuje usluge roditeljima, odnosno skrbnicima djece koja pohađaju vrtić sukladno cjeniku  koje utvrđuje osnivač.

Članak 52.

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavljaju se u skladu sa zakonima koji uređuju to područje i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 53.

Dječji vrtić za svaku godinu donosi financijski plan i financijska izvješća koja dostavlja osnivaču.

 

XII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 54.

Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

-Statut

-Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića

-Pravilnik o radu

-Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

-Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-Pravilnik o zaštiti na radu i od požara

-druge opće akte koje donosi Upravno vijeće sukladno pozitivnim propisima

Članak 55.

Odredbe Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kojim se određuje rad Dječjeg vrtića kao javne službe, moraju biti  na pogodan način dostupne javnosti.

Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je u roku od osam dana od donošenja dostaviti Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe županijskom uredu nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja.

Članak 57.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu 8. dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

XIII. RADNI ODNOSI

Članak 58.

Radni odnosi u Dječjem vrtiću određuju se sukladno odredbama o radu zakona koji uređuju područje predškolskog odgoja, Zakonu o radu i drugim propisima.

 

XIV. PODRUŽNICE

Članak 59.

Dječji vrtić može osnovati svoje podružnice koje obavljaju dio djelatnosti Ustanove određene ovim Statutom.

Članak 60.

Podružnica nije pravna osoba te njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe ustanova.

Članak 61.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Ustanove te mora pri tome navesti svoje sjedište i sjedište Ustanove.

Članak 62.

Podružnica se upisuje u sudski registar, a prijavu za upis podnosi Ustanova.

 1. JAVNOST RADA

Članak 63.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost, odnosno roditelji, skrbnici i druge pravne i fizičke osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Članak 64.

Dječji vrtić je dužan:

– dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavještenje o uvjetima  načinu pružanja svojih       usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti te potrebne podatke i upute

– u razumnom roku, davati sredstvima javnog priopćavanja, na njihov zahtjev, informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona Zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

Članak 65.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili zaposlenik Dječjeg vrtića kojeg on za to ovlasti.

 

XVI. PROFESIONALNA I POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive povjeri Dječjem vrtiću, mjere i načini postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog osnivača.

Članak 67.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Dječjeg vrtića, bez obzira na koji način su saznali za te podatke i isprave. Zaposlenici su obvezni čuvati poslovnu tajnu i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

Zaposlenik ili bivši zaposlenik koji neovlašteno oda poslovnu tajnu, odgovoran je za štetu koju na taj način prouzroči Dječjem vrtiću.

Članak 68.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se davati na uvid tijelima ovlaštenim zakonom, odnosno, tijelima i osobama kojima takvo ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 69.

Profesionalnom tajnom se smatra sve što odgojitelji, stručni suradnici, zdravstveni djelatnici te drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnosti moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Članak 70.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga za to ovlaštena osoba.

XVII. NADZOR

Članak 71.

U provođenju nadzora od strane ovlaštenih državnih tijela ravnatelj, Upravno vijeće i  svi zaposlenici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s osobama koje provode nadzor.

XVIII. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 72.

Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u okviru svojih poslova i zadaća poduzimati mjere zaštite i unapređenja okoliša

Izvođenjem odgojno-obrazovnog programa, Dječji vrtić posvećuje naročitu pozornost učenju djece o potrebi čuvanja i zaštite prirode i čovjekova okoliša.

Rad Dječjeg vrtića usmjeren na zaštitu okoliša je sastavni dio godišnjeg plana i programa.

XIX. ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 73.

U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi. 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Dječji vrtić je dužan donijeti opće akte propisane čl. 55 . ovog Statuta u roku od 90 dana od donošenja ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti Statut od 02. prosinca 2013.g.

 

U Osijeku