REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj                      (mjesto rada: Antunovac )

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj                      (mjesto rada: Jagodnjak )

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 2 izvršitelja                    (mjesto rada: Dalj)

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25 st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

 2. Preslik osobne iskaznice

 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Dunavska 86

31000 OSIJEK

ili na e-mail: maliprinc031@gmail.com

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju osobe sudionici domovinskog rata, kao i djeca poginulih branitelja.

U Osijeku, 22. veljača 2024.

KLASA: 601-01/24-05-01

URBROJ: 2158-90-01-24-01

                                                                                                                                                                                                                         UPRAVNO VIJEĆE

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 3 izvršitelja  (mjesto rada: Antunovac )

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada: Bijelo Brdo )

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada: Jagodnjak )

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada: Vuka)

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada: Batina)

SPREMAČICA ½ rad. vrjemena na određeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada Osijek)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25 st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

 2. Preslik osobne iskaznice

 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Dunavska 86

31000 OSIJEK

ili na e-mail: maliprinc031@gmail.com

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju osobe sudionici domovinskog rata, kao i djeca poginulih branitelja.

U Osijeku, 18. prosinca 2023.

KLASA:601-01/23-05-38

URBROJ:2158-90-23-9-38

UPRAVNO VIJEĆE

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada: Feričanci )

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme 2 izvršitelja (mjesto rada Feričanci)

ASISTENT ½ rad.vremena- na određeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Feričanci)

SPREMAČICA na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Antunovac)

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitudobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

        DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

        Dunavska 86

        31000 OSIJEK

ili na e-mail: maliprinc031@gmail.com

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju osobe studionici domovinskog rata, kao i djeca poginulih branitelja.

U Osijeku,18. rujna 2023.

KLASA:601-01/23-05-36

URBROJ:2158-90-23-9-36

                                                                                                      UPRAVNO VIJEĆE

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, Dunavska 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 2 izvršitelja (mjesto rada: Bijelo Brdo )

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Bijelo Brdo)

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Antunovac)

ODGOJITELJI A – na određeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Dalj)

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Batina)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitudobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, tekorištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Dunavska 86

31000 Osijek

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju osobe sudionici domovinskog rata, kao i djeca poginulih branitelja.

U Osijeku, 07. srpnja 2023.

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Dječji vrtić Mali princ

Dunavska 86

31000 Osijek

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. B r. 10/97, 107/07 i 93/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Osijek, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

ZA RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava osim općih uvjeta, uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07., 94/13) te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

    • završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili stručnistudij odgovarajuće vrste kojim je stečena stručna sprema u skladu s ranijim propisima
    • 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
    • ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena što će se regulirati

ugovorom o radu. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema

čl.25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema

čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

– potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja – elektronički zapis

odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

– preslik osobne iskaznice

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Dunavska 86

31000 Osijek

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ

može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br.42/18)

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju stradalnici domovinskog rata, kao i djeca stradalnika domovinskog rata.

Rok prijave 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ Osijek.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Osijeku, 07. srpnja 2023.

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601.02/23-07/43

URBROJ: 2158-90-07-23-52

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Mali princ

Dunavska 86

31000 Osijek

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ Osijek, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos stručnog suradnika pedagoga

na neodređeno vrijeme

 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati osim općih uvjeta, uvjete propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13), te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika , te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97).

  • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog, profesor pedagogije, diplomirani pedagog

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

7. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje

8. Preslik osobne iskaznice

9. Preslik domovnice

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ može prikupljaati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br. 42/18).

Prednost pri odabiru kandidata ostvaruju osobe sudionici domovinskog rata, kao i djeca poginulih branitelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

O S I J E K

Dunavska 86

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Osijeku, 07. srpanja 2023.

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-02/23-07/42

URBROJ:2158-90-07-23-51

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj  (mjesto rada: Bijelo Brdo )

  ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj (mjesto rada Bijelo Brdo)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitudobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Nikole Tesle 69

31204 Bijelo Brdo

U Osijeku,15. svibnja 2023.

                                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA    –    na određeno vrijeme   1izvršitelj  (mjesto rada DALJ )

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitudobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrtića:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Bana Josipa Jelačića 21

31226 DALJ

 

U Osijeku,28 ožujka 2023.

                                                                                                            UPRAVNO VIJEĆE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj   (mjesto rada: Jagodnjak )

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj   (mjesto rada: Antunovac)

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme 1 izvršitelj   (mjesto rada:Osijek)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitudobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, tekorištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu:

maliprinc031@gmail.com

U Osijeku,16.prosinca 2022.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UPRAVNO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI  PRINC

O S I J E K

Dunavska 86

 

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.),  i Odluke Upravnog vijeća od 19. listopada 2022., Upravno vijeće, raspisuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  – 1  izvršitelja (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Mali princ Osijek,  područni objekt Vuka, na određeno puno radno vrijeme.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj ( m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Mali princ Osijek, područni objekt Bijelo Brdo, na određeno puno radno vrijeme.

SERVIRKA/SPREMAČICA – 2 izvršitelja (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Mali princ Osijek, područni objekt Antunovac, na neodređeno puno radno vrijeme.

 

 

Uvjeti su:  članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 1. a) preddiplomski sveučilišni studij,
 2. b) preddiplomski stručni studij,
 3. c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
 4. d) diplomski sveučilišni studij,
 5. e) specijalistički diplomski stručni studij.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 • životopis,
 • presliku dokaza o stručnoj spremi,
 • elektronički zapis od HZMO,
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
 • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
 • dokaz o državljanstvu,
 • presliku rodnog lista.

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,

98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,

98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju

priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,

58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u Predmetu s naznakom „ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“ i u Predmetu s naznakom „ZA NATJEČAJ – SERVIRKA/SPREMAČICA“ potrebno je poslati  na e- mail adresu maliprinc031@ gmail.com

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 20. listopada 2022. i važi do 27. listopada 2022. godine.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI  PRINC

O S I J E K

Dunavska 86

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.),  i Odluke Upravnog vijeća od 08. kolovoza, Upravno vijeće, raspisuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  – 6  izvršitelja (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Mali princ Osijek,  na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti su:  članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

 1. a) preddiplomski sveučilišni studij,
 2. b) preddiplomski stručni studij,
 3. c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
 4. d) diplomski sveučilišni studij,
 5. e) specijalistički diplomski stručni studij.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

 • životopis,
 • presliku dokaza o stručnoj spremi,
 • elektronički zapis od HZMO,
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,
 • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od dana objave natječaja,
 • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
 • dokaz o državljanstvu,
 • presliku rodnog lista.

 

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“, potrebno je poslati  na adresu Dječji vrtić Mali princ Osijek, Dunavska 86.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 9. kolovoza 2022. i važi do 16. kolovoza 2022. godine.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJICA /UČITELJICA – na određeno vrijeme                                                                                                                 1 izvršitelj

Za provođenje kraćeg programa predškole                                                                                                                                     (mjesto rada: Vuka )

 

ODGOJITELJICA/UČITELJICA na određeno vrijeme                                                                                                                   1 izvršitelj

Za provođenje kraćeg progrtama predškole                                                                                                                                  (mjesto rada: Antunovac)

 

ODGOJITELJICA – PRIPRAVNICA na određeno vrijeme                                                                                                             1 izvršitelj

(mjesto rada:Antunovac)

 

SPREMAČICA – na neodređeno vrijeme (½ rad.vrem.)                                                                                                                1 izvršitelj

(mjesto rada: Osijek )

 

ODGOJITELJICA/UČITELJICA na određeno vrijeme (1/2 rad.vr.)                                                                                                 1 izvršitelj

Asistent za dijete s teškoćama u razvoju                                                                                                                                         (mjesto rada Feričanci)

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu: maliprinc031@gmail.com

 

U Osijeku,.20.siječnja 2022.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme                                                                                                  1 izvršitelj

(mjesto rada: Feričanci )

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu:

maliprinc031@gmail.com

 

U Osijeku, 06. prosinca 2021.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme                                                                                                                     1 izvršitelj

(mjesto rada: Vuka )

 

ODGOJITELJICA – pripravnica – na određeno vrijeme                                                                                                  1 izvršitelj

(mjesto rada: Vuka)

 

DOMAĆICA – na neodređeno vrijeme                                                                                                                            1 izvršitelj

(mjesto rada: Vuka )

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu:

maliprinc031@gmail.com

 

U Osijeku, 20.kolovoza 2021.

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJICA – na neodređeno vrijeme                                                                                 1 izvršitelj

(mjesto rada: Feričanci )

 

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme                                                                                    1 izvršitelj

(mjesto rada: Feričanci )

 

ODGOJITELJICA – na određeno vrijeme                                                                                    2 izvršitelja

(mjesto rada: Dalj )

 

ODGOJITELJICA – na odrđeno vrijeme                                                                                      1 izvršitelj

(mjesto rada: Bijelo Brdo )

 

DOMAĆICA – na neodređeno vrijeme                                                                                         1 izvršitelj

(mjesto rada: Batina )

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu:

maliprinc031@gmail.com

 

U Osijeku, 19.kolovoza 2021.

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJICA – pripravnica                                                                                                                                              3 izvršitelja

(mjesto rada: Osijek)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na mail adresu:  maliprinc031@gmail.com

 

U Osijeku, 08.veljače 2021.                                                                                                                    UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJICA na neodređeno vrijeme                                                                                                                      1 izvršitelj (mjesto rada: Feričanci)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC OSIJEK

Dunavska 86, 31000 OSIJEK

naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Osijeku, 26. studeni 2020.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djeatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Uporavno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJICA          na određeno vrijeme                                                       1 izvršitelj

(zamjena za porodiljni dopust)                                         (mjesto rada: Antunovac)

 

ODGOJITELJICA –      pripravnica                                                                       1 izvršitelj

(mjesto rada Antunovac)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni pstupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK

Područni vrtić Antunovac

Kralja Zvonimira 13a

31216 Antunovac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Osijeku, 12.listopada 2020.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 108/07 i 94/13), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 

ODGOJITELJICA na određeno vrijeme                                                         3 izvršitelja (mjesto rada: Ernestinovo)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25
 5. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25.
 7. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu

dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 2. Preslik osobne iskaznice
 3. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te

korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Osijeku, 20.kolovoza 2020.

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br.133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 1. PSIHOLOG/INJA                                                                                      1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 2. ODGOJITELJ/ICA- PRIPRAVNICA                                                          1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 3. SPREMAČICA                                                                                          1 izvršitelj na ½ radnog vremena

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMOa-
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK

DUNAVSKA 86

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Osijeku, 09. ožujka 2020.

UPRAVNO VIJEĆE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (n.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1 ODGOJITELJ/ICA                              1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMOa-
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK

DUNAVSKA 86

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Osijeku, 20.veljače 2020.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 1. ODGOJITELJ/ICA -PRIPRAVNIK/CA 1 izvršitelja na određeno vrijeme (mjesto rada Antunovac)
 2. ODGOJITELJ/ICA 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 8. Preslik osobne iskaznice
 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š. Zrinskog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

U Višnjevcu, 16.kolovoza 2019.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Mali princ

Osijek, Dunavska 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos stručnog suradnika pedagoga

na neodređeno vrijeme

 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati osim općih uvjeta, uvjete propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13), te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika , te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97).

 • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog, profesor pedagogije, diplomirani pedagog

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kanaidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju

i obrazovanju

 1. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

predšklskom odgoju i obrazovanju

 1. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 2.    Preslik osobne iskaznice
 3.   Preslik domovnice

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br. 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š. Zrinskog 3

31220 VIŠNJEVAC

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

U Višnjevcu, 17. srpnja 2019.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KLASA:601-02/19-07/42

URBROJ:2158-90-07-19-51

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Dječji vrtić Mali princ

Višjevac, N.Š.Zrinskog 3

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. B r. 10/97, 107/07 i 93/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

ZA RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava osim općih uvjeta, uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07., 94/13) te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

 

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili stručni

studij odgovarajuće vrste kojim je stečena stručna sprema u skladu s ranijim propisima

– 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena što će se regulirati ugovorom o radu. Ista osoba može biti

ponovno imenovana.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl.25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

– potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi

podataka HZMO-a

– preslik osobne iskaznice

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC Višnjevac

N.Š.Zrinskog 3,

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br.42/18)

Rok prijave 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ Višnjevac.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

U Višnjevcu, 17. srpnja 2019.

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA: 601.02/19-07/43

URBROJ: 2158-90-07-19-52

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Dječji vrtić Mali princ

Višnjevac, N.Š.Zrinskog 3

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

 1. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA    1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

 1. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG/INJA                                                                        1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

½ radnog vremena

 1. ODGOJITELJICA                                                                                                               1 izvršiteljica – ½ radnog vremena
 2. SPREMAČICA                                                                                                                   1 izvršiteljica – ½ radnog vremena

 

Kandidati pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13):

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim

je stečena VSS u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

 

Kandidati pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13):

– završen sveučilišni diplomski studij psihologije

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju

 1. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i

obrazovanju

 1. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

 1. 7. Preslik osobne iskaznice

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinskog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

U Višnjevcu, 07. prosinca 2018.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA:601-02/18-01/28

URBROJ:2158-90-01-18-37

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Mali princ

Višnjevac, N.Š.Zrinskog 3

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos

 

ODGOJITELJ – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ODGOJITEJ – 4 izvršitelja na određeno vrijeme

ODGOJITELJ – Pripravnik 1 izvršitelj

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

za provođenje kraćeg programa predškole – 2 izvršitelja

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13):

 

 • završen preddiplomski svaučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece

odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena VSS u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 • položen stručni ispit osim pod red.br. 3 Natječaja Odgojitelj – pripravnik

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kanaidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 5. Uvjerennje nadležmog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predšklskom odgoju i obrazovanju
 7. Uvjerenje o položenom stručnim ispitu osim kandidata pod red.br. 3 Natječaja Odgojitelj – pripravnik
 8. Preslik osobne iskaznice

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

 

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

U Višnjevcu, 11. srpnja 2018.

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KLASA:601-02/18-01/20

URBROJ:2158-90-01-18-31

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos

 

 1. ODGOJITELJ –                          1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

– Mjesto rada Osijek

 

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

 

Rok prijave: 3 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci
 5. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA:601-02/18-01/13

URBROJ:2158-90-01-18-19

U Višnjevcu, 22. ožujka 2018.

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 19. listopada 2017. objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos radnika

 

 1. ODGOJITELJ – PRIPRAVNIK           1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

– Mjesto rada Ernestinovo

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Rok prijave: 3 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg  vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci
 5. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-02/17-08/18

URBROJ:2158-90-07-17-20

U Višnjevcu, 19. listopada 2017.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 7. prosinca 2015. objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos radnika

 

 

 

 1. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme

6 sati tjedno radnog vremena (mjesto rada 7Feričanci)

 

 1. ODGOJITELJ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme ( mjesto rada Feričanci)

 

 1. SERVIRKA – SPREMAČICA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada Feričanci)

 

 1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada Višnjevac)

 

 

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 

 

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za odgojitelja i stručnog suradnika)
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci
 6. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

 

N.Š.Zrinsksog 3

 

31220 Višnjevac

 

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

 

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE KLASA:601-02/15-06/05

 

URBROJ:2158-90-03-15-17

 

 

 

U Višnjevcu, 07.prosinca 2015.

 

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića   objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos radnika

 

 1. ODGOJITELJ 

1 izvršitelj – na određeno vrijeme

½ radnog vremena (mjesto rada Višnjevac)

 

 1. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uvjeti: Prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči  i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za odgojitelja)
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci
 6. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  na adresu:
DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-02/15-06/04

URBROJ:2158-90-04-15-16

U Višnjevcu, 22.listopada 2015.

 

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj  25.veljače 2015.   objavljuje

 

N A T J E  Č A J

za prijem u radni odnos radnika

 1. ODGOJITELJ  – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme  (mjesto rada  Bijelo Brdo)

Uvjeti: Prema odredbama članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

 1. preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema
 2. položen stručni ispit

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči  i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci
 6. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom “ZA NATJEČAJ”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marijana Karpati

KLASA:601-02/15-05/01

URBROJ:2158-90-04-15-13

U Višnjevcu, 09. ožujka 2015.