Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br.133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos 

 

1. PSIHOLOG/INJA                                                                                      1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

2. ODGOJITELJ/ICA- PRIPRAVNICA                                                          1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

3. SPREMAČICA                                                                                          1 izvršitelj na ½ radnog vremena 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st.4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMOa-

 8. Preslik osobne iskaznice

 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja. 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK

DUNAVSKA 86

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

U Osijeku, 09. ožujka 2020.

                                                                                                                                                     UPRAVNO VIJEĆE 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (n.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

1 ODGOJITELJ/ICA                              1 izvršitelj na neodređeno vrijeme 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMOa-

 8. Preslik osobne iskaznice

 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK

DUNAVSKA 86

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

U Osijeku, 20.veljače 2020.

 

                                                                                                                                                      UPRAVNO VIJEĆE 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

OSIJEK, DUNAVSKA 86 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje 

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

            1. ODGOJITELJ/ICA -PRIPRAVNIK/CA 1 izvršitelja na određeno vrijeme (mjesto rada Antunovac)

            2. ODGOJITELJ/ICA 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 7. Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

 8. Preslik osobne iskaznice

 9. Vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja. 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š. Zrinskog 3

31220 Višnjevac

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

U Višnjevcu, 16.kolovoza 2019.

 

                                                                                                                          UPRAVNO VIJEĆE

 


REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Mali princ

Osijek, Dunavska 86

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje  

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos stručnog suradnika pedagoga

na neodređeno vrijeme 

 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati osim općih uvjeta, uvjete propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13), te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika , te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97).

  • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog, profesor pedagogije, diplomirani pedagog 

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata: 

 

           1. Životopis

           2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

           3. Dokaz o hvratskom državljanstvu

           4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kanaidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i

               obrazovanju

           5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju

               i obrazovanju

           6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

               predšklskom odgoju i obrazovanju

           7. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

           8. Preslik osobne iskaznice

           9. Preslik domovnice 

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br. 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:


DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š. Zrinskog 3

31220 VIŠNJEVAC

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

U Višnjevcu, 17. srpnja 2019. 

 

                                                                                                                            UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA:601-02/19-07/42

URBROJ:2158-90-07-19-51 

 


 REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Dječji vrtić Mali princ

Višjevac, N.Š.Zrinskog 3 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. B r. 10/97, 107/07 i 93/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje 

 

N A T J E Č A J

ZA RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA 

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava osim općih uvjeta, uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07., 94/13) te čl. 2 Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97)

 

        - završen preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili stručni

          studij odgovarajuće vrste kojim je stečena stručna sprema u skladu s ranijim propisima

        - 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

          ravnatelj se imenuje na 4 godine na pola radnog vremena što će se regulirati ugovorom o radu. Ista osoba može biti

          ponovno imenovana. 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 

        - životopis s opisom dosadašnjeg rada

        - presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

        - dokaz o hrvatskom državljanstvu

        - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl.25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

        - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju

        - potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju

        - dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja - elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi   

          podataka HZMO-a

        - preslik osobne iskaznice 

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC Višnjevac

N.Š.Zrinskog 3, 

31220 Višnjevac

s naznakom "ZA NATJEČAJ" 

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da predškolska ustanova Dječji vrtić Mali princ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. br.42/18)

Rok prijave 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ Višnjevac.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

U Višnjevcu, 17. srpnja 2019.

                                                                                                                                      UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601.02/19-07/43

URBROJ: 2158-90-07-19-52 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

Dječji vrtić Mali princ

Višnjevac, N.Š.Zrinskog 3

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 

1. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ODGOJITELJ/ICA    1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

2. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG/INJA                                                                        1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

                                                                                                                                                  ½ radnog vremena

3. ODGOJITELJICA                                                                                                               1 izvršiteljica – ½ radnog vremena  

4. SPREMAČICA                                                                                                                   1 izvršiteljica – ½ radnog vremena

 

Kandidati pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13):

              -završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim

               je stečena VSS u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja. 

 

Kandidati pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13): 

             - završen sveučilišni diplomski studij psihologije

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

      1. Životopis

      2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

      3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

      4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i

          obrazovanju

      5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i

          obrazovanju

      6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju

      7. Preslik osobne iskaznice 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:


       DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

       N.Š.Zrinskog 3

       31220 Višnjevac

   s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

U Višnjevcu, 07. prosinca 2018.

 

                                                                                                                                           UPRAVNO VIJEĆE  

KLASA:601-02/18-01/28

URBROJ:2158-90-01-18-37

 


 

 REPUBLIKA HRVATSKA

Dječji vrtić Mali princ

Višnjevac, N.Š.Zrinskog 3  

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje   

 

N A T J E Č A J 

 

za prijem u radni odnos 

 

            ODGOJITELJ - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

            ODGOJITEJ - 4 izvršitelja na određeno vrijeme

            ODGOJITELJ – Pripravnik 1 izvršitelj

            UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

za provođenje kraćeg programa predškole - 2 izvršitelja 

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13): 

 

  • završen preddiplomski svaučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece

   odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena VSS u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

  • položen stručni ispit osim pod red.br. 3 Natječaja Odgojitelj - pripravnik  

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.  

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:  

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu

 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kanaidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 5. Uvjerennje nadležmog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 6. Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predšklskom odgoju i obrazovanju

 7. Uvjerenje o položenom stručnim ispitu osim kandidata pod red.br. 3 Natječaja Odgojitelj – pripravnik

 8. Preslik osobne iskaznice  

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:


           DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

            N.Š.Zrinsksog 3

            31220 Višnjevac

 

s naznakom "ZA NATJEČAJ" 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.  

 

U Višnjevcu, 11. srpnja 2018.  

                                                                                                                                            UPRAVNO VIJEĆE   

KLASA:601-02/18-01/20

URBROJ:2158-90-01-18-31 

 


  

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos 

 

1. ODGOJITELJ -                          1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

                                    - Mjesto rada Osijek

 

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

 

Rok prijave: 3 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata: 

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu

 4. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci

 5. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

 


DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom "ZA NATJEČAJ" 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA:601-02/18-01/13

URBROJ:2158-90-01-18-19

U Višnjevcu, 22. ožujka 2018.

 


 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 19. listopada 2017. objavljuje

   

N A T J E Č A J

 za prijem u radni odnos radnika

  

 1. ODGOJITELJ - PRIPRAVNIK           1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 - Mjesto rada Ernestinovo

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Rok prijave: 3 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg  vrtića Mali princ, Višnjevac.

 Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu

 4. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci

 5. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

   

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

N.Š.Zrinsksog 3

31220 Višnjevac

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja. 

 

UPRAVNO VIJEĆE

  

KLASA:601-02/17-08/18

URBROJ:2158-90-07-17-20

U Višnjevcu, 19. listopada 2017.

 


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj 7. prosinca 2015. objavljuje

 

 

 

                                                       N A T J E Č A J

 

                                         za prijem u radni odnos radnika

 

 

 

 1. ODGOJITELJ - 1 izvršitelj – na određeno vrijeme

  6 sati tjedno radnog vremena (mjesto rada Feričanci)

 

    2. ODGOJITELJ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme ( mjesto rada Feričanci)

 

    3. SERVIRKA – SPREMAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada Feričanci)

 

    4. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (mjesto rada Višnjevac)

 

 

 

Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 

 

 

 1. Životopis

 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. Dokaz o hvratskom državljanstvu

 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za odgojitelja i stručnog suradnika)

 5. Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci

 6. Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

 


DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

 

N.Š.Zrinsksog 3

 

31220 Višnjevac

 

s naznakom "ZA NATJEČAJ"

 

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

 

 

 

                                                                                              UPRAVNO VIJEĆE KLASA:601-02/15-06/05

 

                  URBROJ:2158-90-03-15-17

 

 

 

U Višnjevcu, 07.prosinca 2015.

 

 

 


Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića   objavljuje

  N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos radnika

 

1.  ODGOJITELJ  

1 izvršitelj – na određeno vrijeme

½ radnog vremena (mjesto rada Višnjevac)

                                                                                                 

2. STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Uvjeti: Prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči  i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

1.                  Životopis

2.                  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.                  Dokaz o hvratskom državljanstvu

4.                  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za odgojitelja)

5.                  Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci

6.                  Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  na adresu:
                         DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

                         N.Š.Zrinsksog 3

                         31220 Višnjevac

                        s naznakom "ZA NATJEČAJ"

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili neprihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

                                                                             UPRAVNO VIJEĆE     

                                                                                  

KLASA:601-02/15-06/04

URBROJ:2158-90-04-15-16

U Višnjevcu, 22.listopada 2015.

 


 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13, te članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici održanoj  25.veljače 2015.   objavljuje

 

                                                        N A T J E  Č A J

                                           za prijem u radni odnos radnika

1. ODGOJITELJ  - 1 izvršitelj – na određeno vrijeme  (mjesto rada  Bijelo Brdo)                                                  

Uvjeti: Prema odredbama članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.)

1.            preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema

2.            položen stručni ispit

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči  i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj Dječjeg vrtića Mali princ, Višnjevac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

1.            Životopis

2.            Dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.            Dokaz o hrvatskom državljanstvu

4.            Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

5.            Uvjerenje o nekažnjavanju – original, ne stariji od 6 mjeseci

6.            Pisanu izjavu da osoba nije kazneno i prekršajno kažnjavana

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  na adresu:

                         DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

                         N.Š.Zrinsksog 3

                         31220 Višnjevac

                        s naznakom "ZA NATJEČAJ"

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Ustanove zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili ne prihvaćanja.

                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               Marijana Karpati

KLASA:601-02/15-05/01

URBROJ:2158-90-04-15-13

U Višnjevcu, 09. ožujka 2015.

You are here: Mali Princ Web Dokumenti Natječaj