Blog Detail

JAVNA OBJAVU UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Javna objava upisa djece u program predškole Dječjeg vrtića MALI PRINC (PO Antunovac, PO Ivanovac, PO Dalj, PO Bijelo brdo, PO Jagodnjak, PO Vuka i PO Batina) za pedagošku godinu 2022./2023.

KLASA:601-03/23-01/3

URBROJ: 2158-90-03-23-3

 

U Osijeku, 27.01.2023.

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću MALI PRINC, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali princ dana 19.01.2023. objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MALI PRINC ZA PEDAGOŠKU GODINU

2022./2023.

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), Dječji vrtić MALI PRINC poziva sve roditelje ili skrbnike djece koja su navršila šest godina predškole (djeca rođena u periodu od 1.travnja 2016. do 31.ožujka 2017. godine), a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja da se obavezno prijave radi upisa djece u program. Djeca s teškoćama mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.

Program predškole je obavezan i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Provoditi će se od 1. ožujka 2023. do 30. svibnja 2023.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje prijavljujete (preslika rodnog lista, preslika izvatka iz Matice rođenih ili potvrda o rođenju djeteta)

  1. Preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
  2. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: Preslika zdravstvene i druge dokumentacije (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA